PARK REBELOV
TENIS | BAR | BAZÉN
BRATISLAVA
BEACH VOLLEY | EVENTY | FUTBAL

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Tenisového klubu TK REBELI DNV Bratislava pre poskytovanie športových služieb

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Poskytovateľ služieb. Poskytovateľom služieb v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) je občianske združenie Tenisový klub REBELI Devínska Nová Ves - Bratislava, so sídlom PARK REBELOV, Delená 13, Devínska Nová Ves (korešpondenčná adresa Majerníková 34, 84105 Bratislava) IČO: 50676385, zaregistrované v 2017 na MV SR pod č. VVS/1-900/90-50496 (ďalej len ,, TK REBELI DNV“). Kontakty: tel.: +421 917 252 978, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.2. Členská klubová karta (ďalej len ,,Karta“) je časovo obmedzená karta s platnosťou do 12 mesiacov od posledného navýšenia kreditu, prenosná a umožňuje čerpanie služieb jej držiteľovi a aj viacerým osobám určených držiteľom Karty súčasne. Karta nie je ceninou ani platobným prostriedkom, je len nositeľom evidenčného čísla Klienta a slúži na identifikáciu Klienta pri čerpaní služieb. Karta platí len v prevádzke TK REBELI DNV a je majetkom TK REBELI DNV.

1.3. Definície klubového členstva. TK REBELI DNV ponúka členstvo pre dospelých aj deti. Ceny jednotlivých členstiev sa riadia podľa aktuálneho zverejneného cenníku TK REBELI DNV na web stránke parkrebelov.sk alebo na recepcii TK REBELI DNV.

1. TENISTA DOSPELÝ

Pravidelný návštevník tenisových kurtov zapísaný do tenisových programov TK REBELI DNV nad 18 rokov (ďalej len ,,Tenista dospelý“)

2. TENISTA DIEŤA

Pravidelný návštevník tenisových kurtov zapísaný do tenisových programov TK REBELI DNV do 18 rokov. (ďalej len ,,Tenista dieťa“)

3. HOBÍK DOSPELÝ

Nepravidelný návštevník tenisových kurtov bez zápisu do tenisových programov TK REBELI DNV nad 18 rokov (ďalej len „Hobík dospelý“)

4. HOBÍK DIEŤA

Nepravidelný návštevník tenisových kurtov bez zápisu do tenisových programov TK REBELI DNV do 18 rokov (ďalej len „Hobík dieťa“)

5. DEMO ČLEN

Náhodný návštevník. (ďalej len „Demo člen“). Jedná sa o návštevníka tenisových kurtov a bazénu na skúšku s denným dočasným členstvom. ***

1.4. Multisport karta (ďalej len „Multisport“) umožňuje prístup do stoviek športovísk na Slovensku a v Česku a je vydávaná BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA s. r. o. Držiteľ Multisport karty má priznanú zľavu na tenisové kurty v letnej sezóny v hodnote 50% kurtu. V prípade, že zúčastnia dvaja držitelia Multisport karty, tenisový kurt je zdarma.

1.5. Kredit je hodnota peňažných prostriedkov Klienta evidovaných na Karte. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov Klienta a znižovaný o hodnotu čerpaných služieb Klientom. Informácia o aktuálnom stave Kreditu je uvedená na klientovom osobnom profile na webstránke parkrebelov.sk po prihlásení Klienta do osobného profilu člena. Kredit je možné navýšiť osobne na recepcii TK REBELI DNV (úhradou v hotovosti, platobnou Kartou prostredníctvom POS terminálu alebo prostredníctvom platobných a darčekových poukážok, ktorých zoznam je k dispozícii na recepcii TK REBELI DNV), alebo uhradením faktúry vystavenej TK REBELI DNV. Nevyčerpaný Kredit, vložený za obdobie posledných 12 mesiacov, je možné Klientovi vrátiť naspäť, a to na základe jeho písomnej alebo emailovej žiadosti prevodom na bankový účet Klienta. Nevyčerpaný kredit po 12 mesiacov prepadá v prospech poskytovateľa služieb.

1.6. Držiteľ Karty (ďalej len ,,Klient“) je povinný pri registrácii poskytnúť nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa, kontakt (tel. číslo alebo e-mail). Plnú registráciu je možné uskutočniť buď osobne na recepcii TK REBELI DNV, alebo elektronicky použitím registračného formuláru na web stránke www.parkrebelov.sk. Prvé vydanie Karty Klientovi je bezplatné s minimálnym kreditom 20 EUR.

1.7. Poskytované služby v prevádzke TK REBELI DNV, ktoré je možné čerpať z Kreditu sú nasledovné: Športové služby TK REBELI DNV (prenájom tenisového kurtu, tenisové tréningy, požičiavanie a kúpa športových potrieb, plážový volejbal, prenájom trávnatej multifunkčnej plochy, lehátka pri bazéne), nákup občerstvenia a doplnkového tovaru.

2. REZERVÁCIE A ČERPANIE SLUŽIEB

2.1. Klient je oprávnený uskutočniť rezervácie na služby v TK REBELI DNV a to osobne na recepcii TK REBELI, telefonicky na tel. čísle +421904398548, +421910395302, +421917252978, emailom cez Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke parkrebelov.sk. Rezervácie je možné uskutočniť len v hodnote do výšky aktuálneho stavu Kreditu na Karte.

2.2. Pre identifikáciu Klienta pri prihlásení sa do rezervačného systému cez internet slúži číslo Karty a heslo, oznámené Klientovi pri registrácii alebo online cez rezervačný systém. TK REBELI DNV odporúča Klientovi zmeniť heslo pri prvom prihlásení sa do rezervačného systému. TK REBELI DNV nenesie zodpovednosť za zneužitie čísla Karty a hesla inými osobami.

2.3. Platby za služby budú z Kreditu odpočítavané pri rezervácii služby, alebo pri nákupe tovaru, a to vo výške podľa aktuálneho cenníka TK REBELI DNV platného v čase čerpania služby. Cena služby je uvedená vždy pri jej rezervácii. Všetky ceny v cenníku sú v eurách (€). TK REBELI DNV nie je platcom DPH.

2.4. Lehota na stornovanie rezervácie na čerpanie služieb zo strany Klienta je 24 hodín pred začiatkom každej rezervácie, hodnota stornovanej rezervácie bude Klientovi pripočítaná naspäť ku Kreditu. Stornovanie rezervácie je možné uskutočniť osobne na recepcii TK REBELI DNV, telefonicky na tel. čísle +421904398548, +421910395302, +421917252978, alebo cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.parkrebelov.sk. Po uplynutí lehoty 24 hodín pred začiatkom každej rezervácie nie je možné rezerváciu zrušiť.

2.5. Klient berie na vedomie, že TK REBELI DNV je oprávnený v prípade usporiadania športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia zrušiť v čase prípravy a usporiadania tohto podujatia Klientom rezervované služby. Túto skutočnosť je TK REBELI DNV povinný oznámiť Klientovi minimálne 3 dni vopred na kontakt (tel. číslo alebo e-mail) uvedený́ Klientom pri registrácii. Klient berie na vedomie, že TK REBELI DNV je oprávnená z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov Klientom rezervované služby. Túto skutočnosť je TK REBELI DNV povinný oznámiť Klientovi bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel. číslo alebo e-mail) uvedený́ Klientom pri registrácii. TK REBELIV DNV negarantuje oznámenie tejto skutočnosti Klientovi v prípade, ak tieto dôvody nastali menej ako 4 hodiny pred začiatkom čerpania služieb. Za zrušené služby bude Klientovi vrátený́ už zaplatený́ poplatok formou pripísania Kreditu na členskú Kartu.

2.6. Stratu alebo nález Karty ohláste na recepcii, prípadne na tel. č. +421 904 398 548, +421 910 395 302, +421 917 252 978. V prípade straty Karty zaplatí držiteľ Karty poplatok za vydanie náhradnej Karty vo výške podľa aktuálneho cenníka.

2.7. Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle +421 904 398 548, +421 910 395 302, +421 917 252 978, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne poštou zaslanou na adresu TK REBELI DNV.

3. OSOBITNÉ USTANOVENIA

3.1. Registrovaní Klienti. Registráciou za držiteľa Karty podľa týchto VZP, ak ide o registráciu osoby, ktorá nie je registrovaným členom TK REBELI DNV, vzniká Klientovi pridružené členstvo v občianskom združení TK REBELI podľa podmienok aktuálnych stanov TK REBELI DNV. Ak pridružené členstvo nevzniklo registráciou za držiteľa Karty z akéhokoľvek dôvodu, potom vznikne pri ktoromkoľvek následnom doplnení (navýšení) Kreditu. Aktuálne znenie stanov je Klientom dostupné na nahliadnutie na recepcii TK REBELI DNV.

3.2. Neregistrovaní Klienti. Klient, ktorý ma záujem o rezerváciu služieb a nie je držiteľom Karty TK REBELI DNV, je povinný uhradiť svoju rezerváciu vopred a to osobne na recepcii TK REBELI DNV. Za každú uhradenú službu alebo tovar dostane automaticky pokladničný́ doklad. Na Klienta sa nevzťahuje možnosť telefonickej alebo internetovej rezervácie. Klient je oprávnený́ len zmeniť termín svojej rezervácie, nemá nárok na vrátenie peňazí. Za zrušené hodiny pri rezervácii z dôvodov uvedených v bode B.5 poskytne TK REBELI DNV Klientovi možnosť čerpania náhradných hodín v inom termíne, prípadne mu vráti peniaze za rezerváciu.

3.3. Využitie bazénu a relax zóny okolo bazénu. Letný bazén v parku je prístupný iba pre registrovaných klubových hráčov podľa definície v bode A.3. Bazén je počas letnej sezóny otvorený každý deň od 10:00 do 22:00 v prípade priaznivého počasia. Počet hostí pri bazéne je obmedzený z dôvodu zachovania komfortu hostí a oddychovej atmosféry na počet osôb 20. Informácie o aktuálnom obsadení bazéna Vám radi poskytneme na recepcii TK REBELI DNV (tel.: +421 904 398 548, +421 910 395 302, +421 917 252 978). Ak by ste si deň pri bazéne radi spríjemnili masážou, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zabezpečíme skúseného maséra pre Váš komfort a pohodlie. Bazén nie je pod dohľadom plavčíka. Neplnoleté deti musia byť v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu prípadne trénera zodpovedného za dieťa počas vyučovacej hodiny alebo po. Počas tábora je za neplnoleté deti zodpovedný táborový vedúci, ktorý dohliada na dodržiavanie prevádzkového poriadku

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.1. Klient je oprávnený parkovať svojim osobným motorovým vozidlom na parkovisku TK REBELI DNV.

4.2. V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku zariadení TK REBELI DNV a majetku firme BHR SPORT sro (budova, bazén, parkovisko) je Klient povinný uhradiť SLÁVII STU spôsobenú škodu.

4.3. Klient berie na vedomie upozornenie TK REBELI DNV, že všetky osobné doklady a cennosti nemá nechávať uložené v skrinke v šatni počas využívania služieb. TK REBELI DNV neručí za škody spôsobené Klientovi krádežou jeho vecí v priestoroch TK REBELI DNV, ani osobných veci v šatňových skrinkách. Osobné doklady a cennosti je zakázané nechávať v šatňových skrinkách! Miestom na odkladanie cennosti je recepcia klubu, ktorá má na uvedenú službu vyhradený́ zabezpečený́ priestor prípadne zobrať so sebou na tenisové kurty.

4.4. Klient je povinný po odohratí a prezlečení vyprázdniť šatňovú skrinku a odovzdať kľúče na recepcii najneskôr do 30 minút po skončení objednanej hodiny. Pri predĺžení tejto doby je TK REBELI oprávnená účtovať Klientovi poplatok za každú polhodinu navyše vo výške podľa platného cenníka. Je zakázané nechávať po hre veci zamknuté v skrinke. Takto nájdené veci budú uložené do skladu a majiteľovi vydané po zaplatení úschovného vo výške 10 EUR/deň. Klient je povinný poskytnúť finančnú zálohu za kľúčik od skrinky vo výške 5 € , alebo doklad (vizitka, firemná karta, klubová karta a pod. ), na základe ktorého je možná jeho identifikácia v prípade straty kľúčika.

4.5. Klient je povinný rešpektovať prevádzkový čas jednotlivých športov ako aj prevádzkový poriadok celého areálu Parku Rebelov. V prípadne neustáleho porušovanie prevádzkového poriadku, výtržností prípadne iných delikvencií si TK REBELI DNV vyhradzuje právo odmietnuť služby. Odmietnutie služieb a zákaz vstupu do objektu môže nariadiť v nevyhnutných prípadoch po rozhodnutí výkonného výboru klubu.

4.6. Všetky vzťahy, ktoré nie sú zahrnuté týmito VOP, sa riadia platnými zákonmi SR.

4.7. Klient udeľuje TK REBELI DNV súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme TK REBELIV DNV, a to na dobu platnosti jeho členskej Karty. Klient súhlasí, aby na jeho emailovú adresu, ktorú poskytol pri registrácii, boli zasielané informácie a novinky o prevádzke TK REBELI DNV. Informácie, ktoré Klient poskytne TK REBELI DNV, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnych služieb a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

5. PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

5.1. Klient (člen alebo hosť) je oprávnený riadiť sa Prevádzkovým poriadkom Areálu. Prevádzkový poriadok nájdete tu:

TK REBELI DNV.

Tieto VZP nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2021

Predsedníctvo